שירות קריסטל  
 
 
 
 
 
תעודת אחזקה למכונת כביסה
 
 

 

 

תעודת אחזקה למכונת כביסה,מייבש כביסה,מדיח כלים,תנור אפיה וכיריים.

 

אנו שרות קריסטל אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר האמור בהתאם לתנאים דלהלן:

1.       תקופת השרות היא לתקופה המצוינת בחשבונית המצ"ב.

2.       עלות השתתפות בביקור טכנאי 120 ₪ לכל ביקור בתקופת השרות.

3.       היה והחברה תתבקש לבצע תיקון נוסף בעבור כל תקלה של המוצר תוך 6 חודשים ממועד התיקון הקודם,לא ישא הלקוח בדמי השתתפות עצמית נוספים והחברה תשא בעלות התיקון.

4.       אנו מתחייבים –

4.1.    לתקן כל קלקול במוצר, וכל פגם ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה.

4.2.    להיענות לקריאת המחזיק במוצר ולעשות שרות אחזקה-

4.2.1. תוך שלושה ימי עסקים מיום שנדרש לעשות זאת, אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שבו קיימת  תחנת שרות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 35 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שרות.

4.2.2. תוך 4 ימי עסקים מיום שנדרש לעשות זאת, אם מען המחזיק במוצר הוא במקום בו אין תחנת שרות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שרות עולה על 35 ק"מ או מיום קבלת הדרישה בכתב.

4.2.3. תוך 7 ימי עסקים, בכל מקרה אחר.

4.2.4. ימי שישי, שבתות וחגים לא יבואו במניין לעניין פסקה זו.

4.3.    שרותי אחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת השרות.

4.4.    להודיע למחזיק במוצר על כל שינוי במען  או במספר הטלפון של תחנת השרות תוך 10 ימים  מיום השינוי.

4.5.    להודיע בכתב למחזיק במוצר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחזקה על זכותו לחדש את שרותי האחזקה

5.       האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק במוצר אחת מאלה:

5.1.    הקלקול נובע משימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר או שנגרם על ידי כוח עליון.

5.2.    הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל או מאי  תקינות שקע.

5.3.    המוצר תוקן, או הוכנסו בו שינויים , על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 4 לתעודה זו.

5.4.    הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת אחזקה זו, שליחו או עושה שרות אחזקה מטעמו.

5.5.    הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.

6.       התמורה:

6.1.    תמורת עשית שרותי אחזקה לרבות החלפת חלקים הדרושים לפעולתו של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות הובלת המוצר לתחנת שרות וממנה, שילם המחזיק במוצר שכר שרות במלואו.

7.       התמורה אינה כוללת:

7.1. חלקי זכוכית, פלסטיק וגומי.

7.2. עבודות פחחות, צבע וציפוי המתייחסות למעטה החיצוני של המוצר.

7.3. נורות סימון,נורות ביקורת וסלסילות למדיח.

7.4. אמייל,רשתות,כיפות ומבערים,מערכת ההצתה,מנורות ומשטח עליון.

8.       הודיע לנו מחזיק המוצר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך 10 ימים על מענה של תחנת שרות לעשיית שרותי אחזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק במוצר.

9.       במקרה של העברת בעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר, ואנו מתחייבים להמשיך במתן שרותי אחזקה למוצר גם לאחר העברת הבעלות החל מהיום ה- 14 מיום קבלת ההודעה כאמור, אך שומרים את הזכות לדרוש מהבעל החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים שנגרמו למוצר עקב העברה.

10.   המחזיק במוצר יהיה רשאי לבטל את ההסכם באמצעות מתן הודעה בכתב,תוך 14 יום מיום ההתקשרות ובלבד שהביטול יעשה לפחות 2 ימים קודם למועד שבו אמור השרות להינתן ובהתאם לתנאים הבאים הגבוה מבין שני הסכומים:

10.1.כל הוצאות החברה בגין תיקונים שביצעה במוצר.

10.2.       10% מדמי השרות השנתיים, בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הסכם השרות בתוקף בתוספת 20% מדמי  השרות        השנתיים. יתרת דמי השרות השנתיים יוחזרו ללקוח בזיכוי.

 

 

שרות לקוחות ארצי – 2620 *

074-7222621

 

 
 
 
   
דרושים     תקנון     ת.שרות למוצרים     צור קשר     שירות לקוחות     אודות     שירות מרום